Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boone Juridisch Advies

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Boone Juridisch Advies: het juridisch adviesbureau Boone Juridisch Advies gevestigd te Krimpen aan den IJssel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer: 73264695.
 2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Boone Juridisch Advies tot het verrichten van diensten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij cliënt aan Boone Juridisch Advies de cliënt geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en Boone Juridisch Advies deze opdracht aanvaard.
 4. Honorarium: De kosten die het Boone Juridisch Advies in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden
 5. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, opvragen schriftelijke inlichtingen behandelaars etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Boone Juridisch Advies en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht.
 2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 3. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door Boone Juridisch Advies of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief of e-mail.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Boone Juridisch Advies aan cliënt.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 3. Indien dat, naar het oordeel van Boone Juridisch Advies, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft Boone Juridisch Advies het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Boone Juridisch Advies in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege Boone Juridisch Advies naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van Boone Juridisch Advies mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 5 – Verplichtingen cliënt

 1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Boone Juridisch Advies aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Boone Juridisch Advies worden verstrekt.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Boone Juridisch Advies zijn verstrekt, heeft Boone Juridisch Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6 – Honorarium en declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
 2. De werkzaamheden van Boone Juridisch Advies worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de cliënt worden afgeweken. Boone Juridisch Advies behoudt zich het recht voor om het honorarium aan te passen.
 3. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de cliënt getekende overeenkomst.
 4. Indien Boone Juridisch Advies recent eerder werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
 5. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
 6. Boone Juridisch Advies is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen Boone Juridisch Advies en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast.
 7. Kosten die voortvloeien uit het inschakelen van derden (externe advocaat, deurwaarder, informatiebureau, gemeentelijke administratie, adviseurs anderszins etc.) blijven te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 8 – Betaling

 • Betaling van declaraties dienen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum door Boone Juridisch Advies.
 • Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer of door betaling via het internet (iDeal).
 • Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
 • Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
 • Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Boone Juridisch Advies instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
 • De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten en tenslotte op de hoofdsom.
 • In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 9 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

 • Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens Boone Juridisch Advies na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00 bedragen.
 • Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door Boone Juridisch Advies zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtarief van Boone Juridisch
 • Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft Boone Juridisch Advies naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. Boone Juridisch Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 • Boone Juridisch Advies heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Boone Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
 2. Boone Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Boone Juridisch Advies tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Boone Juridisch Advies ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 4. Boone Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
 5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Boone Juridisch Advies voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Boone Juridisch Advies te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
 6. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 7. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Boone Juridisch Advies tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Boone Juridisch Advies ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Boone Juridisch Advies geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 12  – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Zuid-Holland is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten.

Februari 2019

+31 6 22442062

Krimpen aan den IJssel

Info@boonejuridischadvies.nl

Algemene voorwaarden