Privacy statement

Privacy statement Boone Juridisch Advies

Identiteit

Dit Privacy Statement regelt de verwerking van persoonsgegevens door Boone Juridisch Advies. Boone Juridisch Advies is gevestigd aan de Othello 33, 2926 PG Krimpen aan den IJssel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73264695.

Boone Juridisch Advies biedt haar diensten online aan via de website www.boonejuridischadvies.nl, waar u ook de algemene voorwaarden kunt vinden.

Boone Juridisch Advies is telefonisch en via whattsapp bereikbaar op 0622442062. U kunt ook een mail sturen naar info@boonejuridischadvies.nl.
Boone Juridisch Advies hecht veel waarde aan uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Boone Juridisch Advies verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Boone Juridisch Advies?
Boone Juridisch Advies verwerkt de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening, die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt, door partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden:

  • Contactgegevens van cliĆ«nten of diens wettelijke vertegenwoordigers;
  • Gegevens met het oog op de behandelingen van de zaak of de beslechting van het geschil;
  • Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en innen van vorderingen;
  • Contactgegevens van bezoekers van de website;

Als wij persoonsgegevens verwerken, dan doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Boone Juridisch Advies verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Verkregen toestemming van betrokkene;
  • Wettelijke verplichting; of
  • Gerechtvaardigd belang.

Verstrekt Boone Juridisch Advies uw gegevens ook aan derden?
Boone Juridisch Advies verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Boone Juridisch Advies is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van de betrokken partijen.

Hoe worden uw gegevens bij Boone Juridisch Advies beveiligd?
Boone Juridisch Advies neemt alle redelijke, passende maatregelen om onze bezoekers, cliƫnten en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens.
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijke nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren u dan tevens over de maatregelen die genomen worden om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?
Boone Juridisch Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gebruik social media
Op de website van www.boonejuridischadvies.nl zijn links opgenomen naar sociale (media) netwerken of websites van derden. Boone Juridisch Advies houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd om 12 april 2019.

+31 6 22442062

Krimpen aan den IJssel

Info@boonejuridischadvies.nl

Algemene voorwaarden